Job Description

Every childhood is worth fighting for. This is our belief. It drives us and it motivates our Strategy, Policy and Evidence team to maintain our position as an influential, informed and forceful voice at every level. Join us as a Training & Development Consultant and lead progress in safeguarding in sport.

Professional and Community Engagement Services provide a universal offering of learning, information, expert advice and support for key adult and professional audiences. Our priority is to enable people to protect children and prevent abuse. As a department we are uniquely placed to work across our key audiences to promote our work, raise awareness, deliver learning and transfer knowledge. We provide comprehensive and joined up information and support services and create integrated advice provision for professionals, volunteers, and other adults.

 

Child Protection in Sport Unit

The Child Protection in Sport Unit is part of the Professional and Community Engagement team within Strategy and Knowledge Department. It is a unique initiative to support the capacity of sport to safeguard all children in and through sport and to co-ordinate the delivery of multi-agency strategies and action plans to raise safeguarding awareness, standards, knowledge, and skills throughout sport. The role provides safeguarding advice, consultancy, training, and resources for a cohort of Sport Wales funded organisations to meet the Standards for Safeguarding and Protecting Children in and through Sport in Wales. It also supports key work strands including taking the learning from independent reviews into sport and ensuring the sector take on those lessons.  The role includes:-

  • To make children in Wales safer in and through sport and contribute to the delivery of the NSPCC’s strategy by providing training, consultancy and advice services to a cohort of sports council funded sports organisations.
  • To increase understanding of the safeguarding needs of children and young people and to enable those working with, providing services or activities or coming into contact with children to have the advice, information, skills, knowledge, systems and structures to protect them.
  • To influence best practice in safeguarding children through the provision and development of child protection training and consultancy services which respond to the needs of specialist organisations and professionals working with children.
  • To provide advice and support to sports organisations working with children with regards to safeguarding and promoting the welfare of children and young people.
  • To contribute to the development of the Child Protection in Sport Unit as a market leader and to manage projects within the Child Protection in Sport Unit.

About you:

We are looking for someone with substantial experience of child protection and knowledge of safeguarding.  We are looking for someone to join the CPSU who has proven abilities in all aspects of training.  You will need to have good inter-personal skills and be able to communicate at different levels and in different mediums, including writing reports and resources for the website.  Ability to organise and prioritise a complex and demanding workload and project management skills would be helpful.

Join us and you’ll become part of a team that cares about the work they do and the people they work with. You’ll discover opportunities to grow, along with challenges and a shared purpose that’ll bring the best out in you. And you’ll get to find your own way to make a difference that means more, and that impacts millions of young lives.

 

Mae pob plentyndod yn werthfawr. Rydyn ni’n credu hynny. Dyma sydd yn ein gyrru ni. Ac mae hyn yn cymell ein tîm Strategaeth, Polisi a Thystiolaeth i gynnal ein rôl fel llais dylanwadol, gwybodus ac egnïol ar bob lefel. Ymunwch â ni fel Swyddog Datblygu er mwyn arwain y datblygiad sy’n mynd rhagddo ym maes amddiffyn ym myd chwaraeon.

Mae’r Gwasanaethau Ymgysylltu Proffesiynol a Chymunedol yn darparu cyfleoedd cyffredinol ar gyfer dysgu, rhannu gwybodaeth a chyngor arbenigol ac yn darparu cefnogaeth i oedolion allweddol a chynulleidfaoedd proffesiynol. Ein blaenoriaeth yw galluogi pobl i ddiogelu plant a rhwystro camdriniaeth. Fel adran rydym mewn safle unigryw i fod yn gweithio gyda’n cynulleidfaoedd allweddol i hyrwyddo’n gwaith, i godi ymwybyddiaeth, i ddarparu addysg ac i drosglwyddo gwybodaeth. Rydym yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr ac unedig, gwasanaethau cefnogol, ac yn creu darpariaeth gynghori integredig ar gyfer gweithwyr proffesiynol, gwirfoddolwyr ac oedolion eraill.

 

Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon

Mae’r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon yn rhan o’r tîm Ymgysylltu Proffesiynol a Chymunedol yn yr Adran Strategaeth a Gwybodaeth.  Mae’n fenter unigryw sydd yn cefnogi gallu chwaraeon i ddiogelu pob plentyn yn y maes, ac i gydlynu’r ddarpariaeth o strategaethau aml-asiantaeth a chynlluniau gweithredol er mwyn codi ymwybyddiaeth, safon, dealltwriaeth a sgiliau diogelu mewn chwaraeon. Mae’r rôl yn darparu cyngor, ymgynghoriad, hyfforddiant ac adnoddau diogelu ar gyfer carfan o sefydliadau a gaiff eu hariannu gan Chwaraeon Cymru er mwyn ateb Safonau ar gyfer Diogelu ac Amddiffyn Plant mewn chwaraeon yng Nghymru. Mae hefyd yn cefnogi gwaith allweddol cysylltiedig, gan gynnwys dysgu o adroddiadau annibynnol mewn chwaraeon a sicrhau fod y sector yn mabwysiadu’r gwersi hynny.

  • I sicrhau fod plant yng Nghymru yn fwy diogel ym maes chwaraeon, a chyfrannu at strategaeth yr NSPCC drwy ddarparu gwasanaethau hyfforddi, ymgynghori a chynghori i garfan o sefydliadau chwaraeon a gaiff eu hariannu gan y cyngor chwaraeon.
  • I gryfhau’r ddealltwriaeth o anghenion amddiffyn plant a phobl ifanc ac i ganiatáu’r rhai sydd yn gweithio gyda phlant, y rhai sydd yn darparu gwasanaethau neu weithgareddau ar eu cyfer neu sydd mewn cysylltiad â phlant i dderbyn cyngor, gwybodaeth, sgiliau, dealltwriaeth, systemau a strwythurau i’w gwarchod.
  • I hyrwyddo’r arferion gorau er mwyn diogelu plant drwy ddarparu a datblygu hyfforddiant a gwasanaethau ymgynghori ar gyfer diogelu plant sy’n ymateb i anghenion sefydliadau arbenigol a’r rhai sydd yn gweithio gyda phlant.
  • I ddarparu cyngor a chefnogaeth i sefydliadau chwaraeon sydd yn gweithio gyda phlant ar amddiffyn a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc.
  • I gyfrannu tuag at ddatblygiad yr Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon fel arweinydd yn y farchnad ac i reoli prosiectau yn yr Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon.

Amdanoch chi:

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad sylweddol ym maes amddiffyn plant a dealltwriaeth o ddiogelu. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â’r CPSU sydd â phrofiad ym mhob agwedd o hyfforddi. Bydd angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch a’r gallu i gyfathrebu ar lefelau gwahanol ac mewn ffyrdd gwahanol, gan gynnwys ysgrifennu adroddiadau ac adnoddau ar gyfer y wefan.

Byddai’r gallu i drefnu a blaenoriaethu llwythi gwaith cymhleth a heriol a sgiliau rheoli prosiect o fantais.

Ymunwch â ni a byddwch yn rhan o dîm sydd yn cymryd gofal dros eu gwaith a’r bobl maent yn gweithio gyda nhw. Byddwch yn darganfod cyfleoedd i ddatblygu, ynghyd â sialensau ac amcanion cyffredin a fydd yn amlygu’ch cryfderau. A byddwch yn cael darganfod eich ffordd eich hun o wneud gwahaniaeth fydd yn golygu mwy i chi yn ogystal â dylanwadu ar fywydau miliynau o fywydau ifanc.

Fel sefydliad, rydym wedi ein hymrwymo i greu a magu diwylliant sydd yn hyrwyddo amddiffyn a lles pob plentyn ac oedolyn sydd mewn perygl. Mae ein harferion cyflogi diogel yn cefnogi hyn drwy sicrhau fod yna broses sefydlog a thrylwyr o gasglu, dadansoddi a gwerthuso gwybodaeth gan ein hymgeiswyr ac amdanynt.

As an organisation, we are committed to creating and fostering a culture that promotes safeguarding and the welfare of all children and adults at risk. Our safer recruitment practices support this by ensuring that there is a consistent and thorough process of obtaining, collating, analysing and evaluating information from and about candidates to ensure that all persons appointed are suitable to work with our children and adults.

Click here to apply.